Motor cautare joburi

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE PRIVIND PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 1. 1.      Introducere

AEK JOBS se angajează să vă protejeze informațiile personale și să le prelucreze în mod echitabil și transparent, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (“Regulamentul”).

Este dreptul dvs. de a fi informat în mod complet cu privire la operațiunile de prelucrare de date pe care le efectuăm în cadrul activităților noastre specifice. Pentru a vă furniza aceste informații într-un mod cât mai accesibil și concis, am conceput prezenta Politică de Confidentialitate Privind Prelucrarea și Protecția Datelor cu Caracter Personal (în continuare „Politică de Confidențialitate”).

Pentru facilitarea parcurgerii prezentei Politici de Confidențialitate, găsiți mai jos definiții și explicații ale noțiunilor specifice utilizate:

 

Noțiune

Definiție/Explicație

Date cu caracter personal

orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Persoana vizată

persoana fizică identificată sau identificabilă căreia îi sunt prelucrate datele cu caracter personal.

Prelucrare

orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Operator

persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Persoana împuternicită de operator

persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

Destinatar

persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță.

Consimțământ

orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate

Identificatori online

adresele IP, identificatorii cookie sau alți identificatori precum etichetele de identificare prin frecvențe radio. Aceștia pot lăsa urme care, în special atunci când sunt combinate cu identificatori unici și alte informații primite de servere, pot fi utilizate pentru identificarea persoanelor fizice.

 

 1. 2.      Cine este Aek Jobs?

Datele dvs. personale sunt procesate de către S.C. AEK JOBS SRL., persoană juridică română, cu sediul în București, str. Grigore Cerchez nr 6, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/10410/2015, având cod unic de înregistrare 34921905, atribut fiscal RO, în calitate de operator de date cu caracter personal.

 

 1. 3.      Cine sunt persoanele vizate de prelucrările noastre de date?

Prezenta Politică se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale următoarelor persoane:

-vizitatorilor și utilizatorilor site-ului Aek Jobs, www.yesjobs.ro („Utilizatori”);

-persoanelor de contact, reprezentanților legali sau convenționali, colaboratorilor, angajaților sau persoanelor fizice desemnate de un partener contractual al Aek Jobs;

-candidaților care aplică pentru un loc de muncă în cadrul Aek Jobs.

 

 1. 4.       Ce date cu caracter personal sunt prelucrate de Aek Jobs?

Aek Jobs prelucrează datele pe care ni le furnizați dumneavoastră, în mod direct, precum și datele care sunt generate ulterior, pe baza acestora. Colectarea datelor dumneavoastră se realizează în momentul în care utilizați site-ul YesJobs, atunci când ne contactați telefonic, prin e-mail sau prin pagina oficială de Facebook (https://www.facebook.com/yesjobs.ro/), precum și în derularea relației contractuale cu Aek Jobs.

Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, date profesionale (ex.: studii, experiență profesională, etc.), precum și alte informații, după caz.

Prin activitatea desfășurată, atât pe site-ul www.yesjobs.ro, cât și în cadrul relației contractuale cu Aek Jobs, vom evita să prelucrăm date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (de exemplu: informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală), cu excepția cazurilor în care:

-          prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor și al exercitării unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forței de muncă și al securității sociale și protecției sociale, în măsura în care acest lucru este autorizat de dreptul Uniunii sau de dreptul intern;

sau

-          în cazul în care ne-ați furnizat consimțământul dumneavoastră explicit, în mod separat;

-          prelucrarea se referă la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod manifest de către dvs.;

-          prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

-          prelucrarea este necesară din motive de interes public major, în baza dreptului Uniunii sau a dreptului intern, care este proporțional cu obiectivul urmărit, respectă esența dreptului la protecția datelor și prevede măsuri corespunzătoare și specifice pentru protejarea drepturilor fundamentale și a intereselor persoanei vizate;

-          prelucrarea este autorizată de dreptul Uniunii sau de dreptul intern care prevede garanții adecvate pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate.

Prin vizitarea site-ului Aek jobs, www.yesjobs.ro, sunt colectate automat următoarele date:

date tehnice (de exemplu: adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil); aceste date sunt colectate și prelucrate în numele Aek Jobs, prin fișierele de tip cookie ale terțelor părți.

pot include date despre URL, secvența de click-uri către, prin și de la site-ul www.yesjobs.ro, inclusiv data și ora, informațiile vizualizate pe site.

În cazul în care datele cu caracter personal aparținând persoanei vizate vor fi obținute de către Aek Jobs de la o terță parte, Aek Jobs va furniza persoanei vizate toate informațiile relevante despre prelucrarea acestora într-un termen rezonabil, dar nu mai târziu de o lună de la obținerea datelor, în funcție de circumstanțele specifice în care sunt prelucrate datele cu caracter personal.

 

 1. 5.      Temeiurile legale si scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor vizitatorilor și utilizatorilor site-ului www.yesjobs.ro

Atunci când este necesar să răspundem eventualelor solicitări parvenite prin e-mail-ul sau telefonul de contact de pe site-ul www.yesjobs.ro, putem folosi datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate (nume, prenume, adresa de e-mail sau alte date personale furnizate în corpul mesajului sau comunicate telefonic).

Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim în cunoașterea persoanei căreia trebuie să-i fie adresat răspunsul.

 

Prelucrarea datelor reprezentanților partenerilor contractuali ai Aek Jobs

Prezenta Politică se aplică în cazul în care Aek Jobs prelucrează date cu caracter personal ale reprezentanților legali sau convenționali, persoanelor de contact, colaboratorilor, angajaților sau altor persoane fizice desemnate de partenerii contractuali ai Aek Jobs.

Aceste date cu caracter personal sunt furnizate în mod direct de către partenerul contractual în documentele transmise către Aek Jobs la inițierea relațiilor contractuale sau pe parcursul derulării acestora.

Scopurile și temeiurile legale în baza cărora Aek Jobs prelucrează datele cu caracter personal aparținând persoanelor vizate sunt următoarele:

îndeplinirea obligațiilor legale aflate în sarcina Aek Jobs, în contextul desfășurării relației contractuale;

îndeplinirea interesului legitim al Aek Jobs, în contextul desfășurării obiectului de activitate al Aek Jobs.

 

Prelucrarea datelor candidaților care aplică pentru un loc de muncă în cadrul Aek Jobs

În legătură cu participarea unui candidat la procesul de recrutare și selecție pentru  ocuparea unui loc de muncă în cadrul Aek Jobs, aceasta va prelucra datele cu caracter personal furnizate în mod direct de către persoana vizată prin CV-ul, scrisorile de recomandare și/sau referințele transmise.

Prelucrarea datelor persoanei vizate se efectuează în scopul evaluării competențelor profesionale, precum și pentru comunicarea cu candidatul, pe parcursul derulării procesului de recrutare.

Această prelucrare are ca temei efectuarea demersurilor la cererea candidatului înainte de încheierea contractului individual de muncă, conform art.6 alin.(1) lit.b) din RGPD.

 

 1. 6.      Către cine dezvăluie Aek Jobs datele personale pe care le colectează?

În cadrul Aek Jobs, doar un număr limitat de membri ai personalului au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal conform principiului nevoii de a cunoaște („on a need to know basis”). Membrii personalului Aek Jobs au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai pe baza instrucțiunilor comunicate de Aek Jobs, în legătură cu responsabilitățile de serviciu.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale, autorităților fiscale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți, astfel:

Către parteneri de afaceri, furnizori și subcontractanți pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră, în vederea furnizării serviciilor solicitate de dumneavoastră;

Către furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic către Aek Jobs;

 • Către consultanți externi (i.e. avocați, contabili, auditori), în scopuri specifice, atunci când este necesar.

Aek Jobs efectuează o evaluare prealabilă adecvată în selectarea terțelor părți furnizori de servicii și impune acestor furnizori de servicii să mențină măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate în vederea protejării datelor cu caracter personal și pentru a prelucra datele cu caracter personal numai conform instrucțiunilor specificate de Aek Jobs. Furnizorii de servicii vor avea dreptul să utilizeze subcontractanți în furnizarea serviciilor către Aek Jobs, cu condiția ca fiecare subcontractant să respecte aceleași obligații de protecție a datelor ca și furnizorii de servicii.

 1. 7.      Care este durata prelucrării datelor cu caracter personal?

În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare enunțate mai sus, datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe perioada raporturilor contractuale cu Aek Jobs și, după încetarea acestora, pentru perioada impusă de legislația aplicabilă, inclusiv, dar fără limitare la perioadele minime legale de arhivare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime.

În cazul în care sunteți candidat la unul sau mai multe din locurile de muncă în cadrul Aek Jobs, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată durata desfășurării procesului de recrutare și selecție. În cazul în care candidatul nu a fost angajat de Aek Jobs, datele pot fi păstrate pentru o perioadă de 3 ani de la data la care s-a depus cererea de angajare, dar numai cu consimțământul candidatului.

 

 1. 8.      Ce drepturi vă revin în calitate de persoană vizată?

În condițiile legislației în materia prelucrării datelor cu caracter personal, persoana vizată beneficiază de următoarele drepturi:

Dreptul de informare - dreptul de a primi informații cu privire la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, efectuate de către Aek Jobs.

 

Dreptul de rectificare și/sau completare a datelor

Dacă datele pe care le deținem cu privire la dvs. sunt inexacte sau incomplete, aveți dreptul să le corectați, respectiv să le completați. Aveți posibilitatea de a formula o solicitare în acest sens, urmând ca noi să efectuăm operațiunile necesare.

Cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate, vom comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele dvs. rectificarea sau completarea datelor dvs.. La solicitarea dvs. vă vom informa care sunt destinatarii respectivi.

 • Dreptul de ștergere a datelor

Ne puteți cere să ștergem informațiile dvs. personale și noi vom da curs solicitării dvs., fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică una dintre situațiile de mai jos:

a)   Datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

b)   Vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs., în situația în care prelucrarea datelor are ca temei consimțământul dvs. și nu există nici un alt temei juridic în baza căruia noi să vă procesăm datele personale;

c)   Vă opuneți prelucrării datelor dvs. în temeiul interesului nostru legitim, inclusiv cu privire la crearea de profiluri în baza acestui temei sau vă opuneți prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv creării de profiluri în scopuri de marketing direct;

d)   Datele dvs. au fost prelucrate în mod ilegal;

e)   Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului național;

f)   Datele personale au fost  colectate în legătură cu oferirea de servicii informaționale către copii iar temeiul prelucrării este consimțământul.                                                                                          

Cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate, vom comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele dvs. ștergerea datelor dvs.. La solicitarea dvs. vă vom informa care sunt destinatarii respectivi.

Ne rezervăm dreptul de a refuza ștergerea datelor dvs. atunci când prelucrarea lor este necesară pentru:

a)   Pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;

b)   Pentru respectarea unei obligații legale care ni se aplică în calitate de operator de date cu caracter personal;

c)   În scopuri de arhivare în interes public, cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, în măsura în care ștergerea datelor este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective;

d)   Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 

 • Dreptul de restricționare a prelucrării

Ne puteți cere să blocăm și să restricționăm prelucrarea informațiilor dvs. personale în cazul în care se aplică una dintre situațiile de mai jos:

- Contestați exactitatea datelor – în acest caz, la solicitarea dvs., vom restricționa prelucrarea pentru perioada în care efectuăm verificările necesare privind exactitatea datelor dvs.;

- Prelucrarea datelor este ilegală și nu doriți ștergerea datelor dvs.;

- Nu mai avem nevoie de datele dvs. în scopul prelucrării, dar datele prelucrate cu privire la dvs. vă sunt necesare pentru constarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

- V-ați opus prelucrării datelor dvs. în temeiul interesului nostru legitim, inclusiv cu privire la crearea de profiluri în baza acestui temei - în acest caz, la solicitarea dvs., vom restricționa prelucrarea pentru perioada în care verificăm dacă drepturile noastre legitime nu prevalează asupra drepturilor dvs.

În cazul în care prelucrarea datelor dvs. a fost restricționată, vom putea doar să stocăm datele dumneavoastră. Orice altă modalitate de prelucrare în afara stocării se va realiza doar:

         după obținerea consimțământului dumneavoastră;

         pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

         pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice;

         din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Vă vom informa înainte de a ridica orice restricție de prelucrare stabilită conform celor de mai sus.

Cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate, vom comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele dvs. restricționarea prelucrării acestor date. La solicitarea dvs. vă vom informa care sunt destinatarii respectivi.

Dreptul de opoziție

Ne puteți solicita să nu mai procesăm informațiile dvs. personale din motive legate de situația particulară în care vă aflați și dacă prelucrarea datelor dvs. se realizează în temeiul interesului nostru legitim. Vom înceta prelucrarea datelor dvs. cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau dacă scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată poate primi datele cu caracter personal, în format structurat, care poate fi citit automat, sau poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai: (i) dacă prelucrarea datelor este realizata prin mijloace automate și (ii) dacă prelucrarea datelor are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul persoanei vizate.

Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității de Supraveghere competente

Persoana vizată poate depune o plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor de către Aek Jobs la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

 • Dreptul de retragere a consimțământului

În cazul în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte pentru viitor, prelucrarea anterioară retragerii rămânând valabilă.

 • Dreptul la o cale de atac judiciară

Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, aveți dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a ANSPDCP.

 

 1. 9.       Cum vă puteți exercita drepturile de persoană vizată?

Transmiterea solicitării de exercitare a unui drept/drepturilor dvs. Pentru a exercita unul sau mai multe din aceste drepturi,  vă puteți adresa Aek Jobs cu o cerere scrisă, datată și semnată, la sediul Aek Jobs din București, strada Grigore Cerchez, nr.6, Sector 1 sau prin e-mail: office@yesjobs.ro . Orice cerere formulată de către dvs. va fi procesată în mod corespunzător de către noi.     

Identificarea solicitantului. Pentru a putea gestiona în mod adecvat cererea dvs. avem rugămintea să vă identificați în mod cât mai complet. În măsura în care avem îndoieli întemeiate cu privire la identitatea solicitantului, vă vom cere informații suplimentare în vederea confirmării identității dvs.

Termen de răspuns. Vom răspunde solicitărilor dvs. fără întârzieri nejustificate și în orice caz, în cel mult o lună de la data primirii cererii. În măsura în care cererea dvs. este complexă sau ne aflăm în situația de a procesa un număr mare de cereri, vom putea amâna motivat furnizarea răspunsului cu cel mult încă 2 luni, cu informarea dvs. prealabilă.

Furnizarea răspunsului. Vă vom furniza răspunsul nostru și eventualele informații solicitate în format electronic, cu excepția cazului în care solicitați furnizarea acestora în alt format.

Refuzul. În măsura în care vom refuza să îndeplinim solicitarea dvs., vă vom informa cu privire la motivele care au condus la o astfel e decizie și cu privire la posibilitatea de depune o plângere în fața ANSPDCP și de a introduce o cale de atac judiciară.

Taxe. Exercitarea drepturilor dvs. în calitate de persoană vizată este gratuită. Cu toate acestea, în măsura în care cererile dvs. au un caracter vădit nefondat sau sunt excesive, mai ales din prisma repetitivității lor, ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă sau de a refuza îndeplinirea celor solicitate.

 1. 10.  Confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal

Aek Jobs acordă o atenție sporită datelor cu caracter personal și înțelege să asigure confidențialitatea și securitatea datelor pe întreaga durată a activității de prelucrare a acestora si implementează măsuri tehnice și organizatorice pentru protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

 

 1. 11.  Fișierele de tip Cookie

Site-ul www.yesjobs.ro utilizează fișiere de tip Cookie pentru a putea oferi o experiență mai bună atunci când se utilizează site-ul. Această prelucrare a datelor se bazează pe consimțământul vizitatorului site-ului, exprimat direct pe site sau prin setările din browser.

 

 1. 12.  Cum poți contacta Aek Jobs?

Pentru orice neclarități sau informații suplimentare cu privire la activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată de către Aek Jobs, sau pentru exercitarea drepturilor de care beneficiați în calitate de persoană vizată, vă puteți adresa Aek Jobs în următoarele modalități:

 • 12Prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate, către Aek Jobs SRL la sediul din București, str. Grigore Cerchez nr 6, Sector 1; 
 • Prin e-mail la adresa office@yesjobs.ro .

În cazul în care vor interveni modificări/completări, ultima versiune actualizată a Politicii va fi publicată pe site-ul Aek Jobs, www.yesjobs.ro .